Privacy

Algemeen

Privacy is een belangrijk onderwerp in de huidige maatschappij. Dus ook voor onze energiecoöperatie. Op deze pagina lees je meer over de privacy-aspecten, zoals:

 • welke gegevens van mij vallen onder ‘privacy’,
 • welke gegevens van mij kunnen door wie worden gezien?
 • hoe goed zijn deze gegevens beveiligd?

Definitie privacy
Het recht op privacy kun je eenvoudig uitleggen als het recht om met rust gelaten te worden. Het recht op privacy is in de meeste landen een grondrecht. Het wordt gezien als een basisvoorwaarde in een vrije samenleving, waarin mensen tot op zekere hoogte vrij kunnen kiezen hoe zij hun leven inrichten. Die vrijheid kun je op meerdere manieren benaderen:

 1. Ruimtelijk: de vrijheid om zelf te bepalen waar je verblijft;
 2. Lichamelijk: de vrijheid om zelf te beslissen over jouw lichaam;
 3. Relationeel: de vrijheid om zelf te kiezen met wie je omgaat; en
 4. Informationeel: wat mag een ander met jouw persoonlijke informatie?

De informatie hieronder staat in het teken van dat laatste, namelijk informationele privacy, ook wel de bescherming van persoonsgegevens genoemd. De regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacystatement
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Welke informatie heeft DEC-Oisterwijk van jou?

Dit betreft alleen de informatie die jezelf hebt verstrekt op het moment dat je je hebt aangemeld. DEC-Oisterwijk heeft geen informatie over jou uit andere bronnen.

Wat doet DEC-Oisterwijk met de door jou opgeleverde informatie?

Indien je jezelf inschrijft, verstrek je je persoonsgegevens aan DEC-Oisterwijk. De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Jouw informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Onze administratie verwerkt deze gegevens teneinde:

 • de contributie te kunnen innen;
 • de diensten die via de website worden aangeboden (o.a. nieuwsbrieven), ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
 • om contact met je op te kunnen te nemen over bijvoorbeeld vragen die je hebt gesteld.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking:

 • Personen die namens DEC-Oisterwijk toegang hebben tot je gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Zij hebben in dit verband ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • De hosting van deze website wordt verzorgd door VIP Internet te Nijmegen. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen over beveiliging en geheimhouding van informatie. Dit in het kader van de AVG.
 • DEC-Oisterwijk gebruikt het softwarepakket E-Boekhouden. Hierin wordt de ledeninformatie vastgelegd. Op dit pakket zijn vergelijkbare bepalingen omtrent de beveiliging en geheimhouding van informatie van toepassing.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Wat valt buiten de reikwijdte van DEC-Oisterwijk?
Gegevens die je zelf elders achterlaat, vallen buiten de reikwijdte van DEC-Oisterwijk. Hierbij valt met name te denken aan informatie die je op onze social-media achterlaat.
Je draagt dus zelf de verantwoordelijkheid hiervoor.

Cookies
Er bestaan 3 soorten cookies.

 1. Functionele cookies
  Functionele cookies maken bijvoorbeeld inloggen mogelijk. Deze cookies vallen buiten de cookiewet omdat er geen privacygevoelige informatie wordt vastgelegd en daarom is geen (voorafgaande) toestemming van de bezoekers van een website voor het gebruik hiervan nodig.
 2. Analytische cookies
  Analytische cookies worden ingezet om een website te verbeteren, maar mogen geen of weinig gevolgen hebben voor de privacy van gebruikers. Ook voor deze cookies is geen toestemming nodig.
 3. Overige cookies
  Voor alle overige cookies is vooraf toestemming nodig van de bezoekers.

Bron: Autoriteit Consument & Markt. Voor nadere informatie, zie: acm.nl

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Privacygevoelige informatie wordt dus niet vastgelegd.

Vragen?
Wil je weten welke gegevens DEC-Oisterwijk over jou opgeslagen heeft? Stuur dan een bericht naar de ledenadministrateur.
Ben je inmiddels geen lid meer en wil je dat je gegevens direct verwijderd worden? De ledenadministrateur helpt je verder.

Heb je andere vragen?
De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de ledeninformatie. De meeste vragen in dit kader kunnen daarom aan de ledenadministrateur gesteld worden.

De secretaris is echter eindverantwoordelijk in zijn/haar rol als functionaris gegevensbescherming (FG). Voor specifieke vragen of problemen is de secretaris daarom het aanspreekpunt.