Waarom is DEC-Oisterwijk opgericht?

In 2013 heeft een groepje van 7 betrokken inwoners van de gemeente Oisterwijk besloten om DEC-Oisterwijk op te richten. Dat deden zij omdat ze zagen dat het noodzakelijk was om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen te versnellen en dit ook lokaal vorm te gaan geven.

Noodzaak

Onze drijfveren waren:

  • De wereldwijde achteruitgang van de natuur,
  • Het vervuilende effect door het gebruik van fossiele brandstoffen,
  • Het verlies aan biodiversiteit en
  • De klimaatverandering.

We vonden het van groot belang om de aarde leefbaar door te geven aan de volgende generaties. Het trage tempo waarin overheden en grote energieleveranciers in deze energietransitie acteerden waren eveneens aspecten die bijdroegen aan de opzet van ons lokaal initiatief.

We willen het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon en wind voor de inwoners en ondernemers van Oisterwijk stimuleren. Het gebruik hiervan moet ook toegankelijker worden.

Zo zijn de pijlers energieopwekking, energiebesparing en bewustwording ontstaan. Deze pijlers hebben we nog steeds als basis voor onze organisatie. Hiermee focussen we op een duurzamer en toekomstbestendiger Oisterwijk.

De energietransitie

Wat is het?

Energietransitie staat voor de landelijke overgang van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar energieopwekking uit duurzame bronnen. De overheid heeft als doel dat deze transitie in 2050 voltooid is. Nederland moet dan duurzaam zijn en de broeikasemissies drastisch hebben teruggebracht.

Dit besluit is genomen om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij zijn afspraken gemaakt met landen van over de hele wereld tijdens de Klimaattop in 2015 in Parijs.

Waarom?

De energietransitie is nodig om klimaatverandering af te remmen. Momenteel gebruiken we nog veel fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie. Het is slecht voor het milieu wanneer deze worden verbrand. Er komen namelijk veel stoffen bij vrij. Deze vallen onder broeikasemissies en dragen hiermee bij aan klimaatverandering.

Door klimaatverandering warmt de aarde op, stijgt de zeespiegel en wordt het weer veel extremer. Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen ook opraken. Twee voorbeelden hiervan zijn gas en steenkool.

Energieopwekking uit fossiele brandstoffen wordt ‘grijze energie’ genoemd. Energieopwekking uit duurzame bronnen stoot geen ongezonde stoffen uit. Ook zijn duurzame energiebronnen onuitputtelijk. Denk aan zonne-energie, windenergie en waterkracht-energie. Dit wordt ‘groene energie’ genoemd.

Om klimaatverandering tegen te gaan is het dus van belang dat we vooral groene energie gebruiken.

CO2-reductie

Wat is het?

CO2 is een broeikasgas en heet ook wel koolstofdioxide. Broeikasgassen hebben een nuttige werking. Ze vormen van nature een soort deken in de atmosfeer en zorgen ervoor dat we in een prettig klimaat leven.

Maar door het gebruik van fossiele brandstoffen komt er teveel CO2 in de lucht en daar gaat het fout. De deken in de atmosfeer krijgt een verstikkende werking en de aarde warmt langzaam op.

Waarom?

Landen van de Verenigde Naties hebben met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad moet blijven.

1,5 graad, het lijkt weinig. Wetenschappers hebben uitgerekend wat de gevolgen zijn van de opwarming. Minder drinkwater en een stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld. Koralen sterven af en insecten raken hun leefgebied kwijt. En door meer hittegolven worden onze zomers onaangenaam warm. 

In 2030 moet de CO2-uitstoot 50 procent minder zijn dan in 2019. In 2050 zelfs 100 procent, oftewel géén CO2-uitstoot meer.
Dat betekent: geen fossiele brandstoffen meer. Denk daarbij aan elektrische auto’s en gasloze huizen, kantoren en fabrieken. Aan windmolenparken die hopelijk het landschap niet teveel gaan ontsieren. En een vlucht naar het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen, die straks waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering zijn op en in woningen.

Lokale versnelling

Veel kansen…

Energietransitie wordt, ten onrechte, vaak gezien als een vervelende verplichting.  Maar op lokaal niveau moet de energietransitie worden herkend en omarmd als een kans. Een kans om de lokale energierekeningen te verlagen. Een kans om een deel van de geldstromen van SDE (Subsidie Duurzame Energie) en dergelijke naar de gemeente te trekken.

Ook een kans om de armoedeval te stoppen. De steeds hogere energierekening komt namelijk bij de minima extra hard aan.

Een kans voor lokale partijen voor verduurzaming van gebouwen en duurzame energieopwekking. En een kans voor regionale innovatie.

Vol inzetten op kansen op lokaal niveau draagt de komende decennia structureel bij aan (economisch) succes. Overheden, bedrijven, instellingen en burgerinitiatieven in de 4 kernen van Oisterwijk kunnen vanuit dat besef de handen ineen slaan en met positieve energie snel grote stappen maken.

De gemeente Oisterwijk wordt zo duurzamer en voor toekomstige generaties blijft de leefomgeving aangenaam.